Аспірантура & Докторантура

До аспірантури приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 роки. Документи для вступу до аспірантури приймаються протягом року!!! Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:
 • заява про прийом до аспірантури;
 • копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації), та копія додатку до нього (з перекладом на українську мову та завірені нотаріально). Особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, подають копію нострифікованого диплома;
 • дослідницька пропозиція вступника з візою зав. кафедри та письмовим висновком наукового керівника;
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки (а також ксерокопії 2-3 публікацій) з відгуком наукового керівника. У списку виділити публікації у фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах;
 • ксерокопія паспорту (сторінка з фото);
 • паспорт та диплом (оригінали) подаються особисто.
Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:
 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.
 • вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню В2.
 • Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.
Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна:
 • додаткове вступне випробування (в разі необхідності);
 • іноземна мова;
 • спеціальність.
Перелік сучасних напрямів фундаментальних та прикладних наукових досліджень для написання кандидатських та докторських дисертацій
 
 1. Створення високоефективних, екологічно чистих, енерго- та ресурсозберігаючих технологій і обладнання у машинобудуванні, хімічній, легкій, нафтопереробній промисловості, промисловості будівельних матеріалів, розробки об'єктно-орієнтовних систем конструкційно-технологічного моделювання та забезпечення якості й надійності прогресивної техніки;
 2. Термодинамічні, фізико-хімічні процеси та фазові перетворення в металургійних та ливарних технологіях;
 3. Вивчення закономірностей формування структури та властивостей монокристалів, аморфних, металевих та композиційних матеріалів, з'єднань і покриттів;
 4. Хімічні та хіміко-технологічні процеси і створення на їх основі нових речовин, матеріалів та композицій, у тому числі біологічно-активних за допомогою комплексного використання нових та традиційних видів сировини, безвідходних та екологічно чистих технологій;
 5. Методи та засоби економії первинних енергоресурсів та забезпечення екологічної безпеки енергогенеруючих технологій. Нові високоефективні типи ресурсозберігаючого теплоенергетичного обладнання;
 6. Методи управління виробництвом, передачею, розподілом, перетворенням та споживанням електричної енергії. Управління ефективністю енерговикористання;
 7. Високоефективні технологічні процеси зварювання і зварювальних конструкцій, відновлення деталей машин, створення високоефективного обладнання, зварювальних матеріалів, засобів контролю та управління;
 8. Сучасні методи обробки інформації, принципи побудови високопродуктивних обчислювальних систем і мереж, перспективні інформаційні технології обробки інформації, діагностики і управління в складних організаційно-технічних системах;
 9. Апаратне, математичне та програмне забезпечення цифрових систем у сучасних інформаційних технологіях . Методологія та методи побудови інтелектуалізованих інформацій та мережних технологій, баз даних та знань;
 10. Мікрохвильові пристрої та системи спеціального і широкого призначення;
 11. Програмно- апаратні комплекси розпізнавання образів аудіо- та відео-сигналів;
 12. Перспективні телекомунікаційні системи та технології на основі сучасної мікрохвильової та цифрової електронної техніки;
 13. Процеси та явища в полях та середовищах створення на їх засадах високоефективних електронних приладів, пристроїв, систем та мереж;
 14. Методи структурно-параметричної оптимізації електродинамічних систем та створення новітніх радіотехнічних, електроакустичних, електронних пристроїв;
 15. Фізичні, механічні, електромагнітні та гравітаційні взаємодії в інформаційно-вимірювальних приладових комплексах технічних і медичних застосувань;
 16. Методи моделювання, моніторингу та прогнозування наслідків динамічних процесів забруднення в екології;
 17. Науково-технічні основи створення медичних засобів;
 18. Фізика напівпровідників, твердотільних магнітних та немагнітних наноструктур та конденсованого стану;
 19. Фундаментальні проблеми теорії функцій і функціонального аналізу, математичної фізики.
 No tags for this post.