Аспирантура & Докторантура

В аспирантуру принимаются лица, которые получили высшее образование степени магистра (специалиста). К вступительному тестированию допускаются лица, которые вовремя предоставили все необходимые для поступления документы согласно с правилами приема в Университет.

Нормативный срок подготовки доктора философии в аспирантуре - 4 роки.

Документы для поступления в аспирантуру принимаются в течении года!!!

Перечень документов, которые подаются при поступлении в аспирантуру:

 • заявление о приеме в аспирантуру;
 • копия диплома магистра (специалиста) с указанием полученной специальности (квалификации), и копия приложения к нему (с переводом на украинский язык и заверенные нотариально). Лица, которые получили соответствующее образование за границей, подают копию нострификованного диплома;
 • исследовательское предложение поступающего с визой зав. кафедры и письменным выводом научного руководителя;
 • список опубликованных научных работ и изобретений, заверенный зав. кафедрой по месту подготовки (а также ксерокопии 2-3 публикаций) с отзывами научного руководителя. В списке виделить публикации в изданиях по специальности и изданиях, зарегистрированных в наукометрических базах;
 • ксерокопия паспорта (страница с фото);
 • паспорт и диплом (оригиналы) предоставляются лично.

Вступительные тестирования для лиц, поступающих на основании степени магистра (специалиста) проводятся с 01.09.2018 р. по 12.09.2018 г.

Вступительные тестирования в аспирантуру Университета состоят из:

 • вступительного экзамена по специальности (в объеме программы уровня высшего образования магистра по соответствующей специальности);
 • лицам, поступающим в аспирантуру из области знаний (специальности) отличной от той, которая указана в их дипломе магистра (специалиста), могут быть назначены дополнительные вступительные тестирования.
 • вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню В2.
 • Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна:

 • додаткове вступне випробування (в разі необхідності);
 • іноземна мова;
 • спеціальність.

Зарахування до аспірантури – з 01 жовтня.

Перелік сучасних напрямів фундаментальних та прикладних наукових досліджень для написання кандидатських та докторських дисертацій

 

 1. Створення високоефективних, екологічно чистих, енерго- та ресурсозберігаючих технологій і обладнання у машинобудуванні, хімічній, легкій, нафтопереробній промисловості, промисловості будівельних матеріалів, розробки об'єктно-орієнтовних систем конструкційно-технологічного моделювання та забезпечення якості й надійності прогресивної техніки;
 2. Термодинамічні, фізико-хімічні процеси та фазові перетворення в металургійних та ливарних технологіях;
 3. Вивчення закономірностей формування структури та властивостей монокристалів, аморфних, металевих та композиційних матеріалів, з'єднань і покриттів;
 4. Хімічні та хіміко-технологічні процеси і створення на їх основі нових речовин, матеріалів та композицій, у тому числі біологічно-активних за допомогою комплексного використання нових та традиційних видів сировини, безвідходних та екологічно чистих технологій;
 5. Методи та засоби економії первинних енергоресурсів та забезпечення екологічної безпеки енергогенеруючих технологій. Нові високоефективні типи ресурсозберігаючого теплоенергетичного обладнання;
 6. Методи управління виробництвом, передачею, розподілом, перетворенням та споживанням електричної енергії. Управління ефективністю енерговикористання;
 7. Високоефективні технологічні процеси зварювання і зварювальних конструкцій, відновлення деталей машин, створення високоефективного обладнання, зварювальних матеріалів, засобів контролю та управління;
 8. Сучасні методи обробки інформації, принципи побудови високопродуктивних обчислювальних систем і мереж, перспективні інформаційні технології обробки інформації, діагностики і управління в складних організаційно-технічних системах;
 9. Апаратне, математичне та програмне забезпечення цифрових систем у сучасних інформаційних технологіях . Методологія та методи побудови інтелектуалізованих інформацій та мережних технологій, баз даних та знань;
 10. Мікрохвильові пристрої та системи спеціального і широкого призначення;
 11. Програмно- апаратні комплекси розпізнавання образів аудіо- та відео-сигналів;
 12. Перспективні телекомунікаційні системи та технології на основі сучасної мікрохвильової та цифрової електронної техніки;
 13. Процеси та явища в полях та середовищах створення на їх засадах високоефективних електронних приладів, пристроїв, систем та мереж;
 14. Методи структурно-параметричної оптимізації електродинамічних систем та створення новітніх радіотехнічних, електроакустичних, електронних пристроїв;
 15. Фізичні, механічні, електромагнітні та гравітаційні взаємодії в інформаційно-вимірювальних приладових комплексах технічних і медичних застосувань;
 16. Методи моделювання, моніторингу та прогнозування наслідків динамічних процесів забруднення в екології;
 17. Науково-технічні основи створення медичних засобів;
 18. Фізика напівпровідників, твердотільних магнітних та немагнітних наноструктур та конденсованого стану;
 19. Фундаментальні проблеми теорії функцій і функціонального аналізу, математичної фізики.

 

Поделелиться ссылкой в: